Kłodzko - www.klodzko.pl

Urząd Miasta w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.klodzko.pl/www/um.klodzko.pl.


Data publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 30.04.2019.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.10.2023.


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Zgodność ze standardami

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 (Podwójne A) w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwa zmiana wielkości czcionki za pomocą ikon A+ A-,

info czcionka

 • ustawienie wysokiego kontrastu za pomocą ikon Aa (czarne tło, żółte litery lub czarne tło, białe litery lub żółte tło, czarne litery),

info kontrast

 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy,
 • obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza "TAB"  lub "SHIFT+TAB". Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę, skróty ALT + (← / → ) pozwalają przejść do poprzedniej / następnej (odwiedzonej) strony, przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści, skrót CTRL + F – przejście do wyszukiwarki
 • skiplinki do: nawigacji strony, treści strony, przydatnych serwisów, deklaracji dostępności strony
 • strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono dnia: 05.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Urzędzie Miasta w Kłodzku dla strony www.klodzko.pl/www.um.klodzko.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.klodzko.pl/www.um.klodzko.pl spełnia wymagania w 95.14%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Administrator strony www.um.klodzko.pl, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, Tel. 74 865 46 00. Budynek za wyjątkiem Biura Obsługi Ludności jest nie dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w Biurze Obsługi Ludności. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na rynku obok wejścia do Straży Miejskiej, wejście jest dostosowane dla osoby niepełnosprawnej.
 • Do budynku można wejść przez 2 wejście od Pl. B. Chrobrego (na przeciw Fontanny), oraz przez wejście od Straży Miejskiej od Rynku.
 • Za budynkiem Urzędu Miasta w Kłodzku znajdują się 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo są wyznaczone 2 miejsca oznakowane kopertą dla osób oczekujących na wjazd do Rynku w celu załatwienia spraw urzędowych.
 • Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przy głównym wejściu od Fontanny znajduje się domofon dla osoby niepełnosprawnej z instrukcją postępowania.
 • Do wejścia prowadzą schody, w budynku brak windy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: 74 8654609, lub 748654620

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.