Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 28 września 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Stwierdzenie ważności sesji.
 • Wybór sekretarza sesji.
 • Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
 • Informacja o działalności jednostek organizacyjnych za I półrocze 2023 roku.
 • Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Mecenas Kultury Kłodzkiej” za 2022 rok, druk nr 586.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Sponsor Sportu Kłodzkiego” za 2022 rok, druk nr 587.
 • Wręczenie tytułów: „Mecenas Kultury Kłodzkiej”, „Sponsor Sportu Kłodzkiego”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023-2033, druk nr 590.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok, druk nr 591.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 588.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 589.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 582.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania, druk nr 584.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, druk nr 585.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 583.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!