Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady LXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2. Stwierdzenie ważności sesji.

3. Wybór sekretarza sesji.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.

6. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście Kłodzku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023-2033, druk nr 620.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok, druk nr 621.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 622.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, druk nr 623.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk nr 624.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIV/478/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie zagospodarowania obiektu kulturowo-przyrodniczego Twierdzy Głównej i Fortu Owcza Góra, druk nr 625.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/363/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Kłodzko lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w którym ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, druk nr 626.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 613.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 619.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, druk nr 627.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, druk nr 628.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłodzko, druk nr 617.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, druk nr 616.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXIII/572/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, druk nr 618.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia radnych.

23. Sprawy różne.

24. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!