Kłodzko - www.klodzko.pl

W partnerstwie z norweską firmą International Development Norway, rozpoczęliśmy w 2021 roku realizację trzyletniego projektu pt. "Kłodzki NBS”, którego celem będzie wypracowanie i wdrożenie ekologicznych rozwiązań przyczyniających się bezpośrednio do poprawy jakości życia mieszkańców.

Główne aspekty projektu dotyczą adaptacji do zmian klimatu poprzez:

 • wprowadzenie różnych form zieleni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, zwiększenie bioróżnorodności, poprawę warunków siedliskowych dla roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny
 • podnoszenie poziomu retencji wody w glebie - ograniczanie i spowolnienie spływu wody do kanalizacji, zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie
 • obniżenie temperatury, poprawę mikroklimatu - przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne obniżanie temperatur;
 • poprawę jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń) i poprawę jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu);
 • aspekty społeczne i ekonomiczne (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni publicznych i zaangażowania mieszkańców, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska). Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz warunków użytkowania i komfortu przebywania dla człowieka. Uporządkowanie zagospodarowania i poprawa estetyki, ograniczenie parkowania na rynku, odzyskanie przestrzeni publicznej i poprawa warunków rozwoju usług.

Prowadząc działania adaptacyjne i mitygacyjne z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury miasta jednocześnie podjęte zostaną działania wspomagające w uporządkowaniu i pogłębieniu wiedzy o zmianach klimatu. Dla najmłodszych mieszkańców zostaną zorganizowane warsztaty stacjonarne w szkołach i przedszkolach oraz terenowe w parkach, przy warzywnikach. Warsztaty będą odbywały się cyklicznie w latach 2021-2023. Ponadto, co roku zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla rodzin z dziećmi i mieszkańców celem w ramach prowadzenia kampanii podnoszącej świadomość oraz pokazującej rozwiązania przyjazne środowisku. Podczas działań edukacyjno – informacyjnych udostępniane będą materiały edukacyjne dla wszystkich grup docelowych – usystematyzowanie wiedzy, aktualizowanie jej, prezentacja nowych rozwiązań.

Podejmiemy działania oparte na:

 • tworzeniu mapy „zielonego miasta” – wspólne działania na rzecz miasta
 • przeprowadzaniu warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach, dla mieszkańców – cykliczna, edukacyjno-informacyjna akcja
 • organizacji „zielono-niebieskich” pikników – punkty informacyjne, warsztaty edukacyjne, integracja społeczności celem wymiany doświadczeń,
 • organizacji konferencji/ seminariów/ szkoleń - wymiana doświadczeń z partnerem norweskim
 • przeprowadzaniu akcji edukacyjno-informacyjnych na terenie miasta – działania promujące i zachęcające do pogłębiania wiedzy na temat zmian klimatycznych;
 • przeprowadzeniu paneli dyskusyjnych, webinariów, programów edukacyjnych – działania edukacyjne dla mieszkańców;
 • szkoleniu ekspertów, prowadzeniu punktów informacyjnych
 • organizacji konkursów zachęcających dzieci i młodzież do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną miasta przed zmianami klimatycznymi

Wszystkie działania prezentować będą korzyści płynące z wdrażaniem „zielono-niebieskich” rozwiązań i propagować postawy ekologiczne wśród mieszkańców.

Podejmowane działania będą jednocześnie zaproszeniem mieszkańców, właścicieli nieruchomości, ogrodów, autorów inwestycji, przedsiębiorców kłodzkich do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z wodą, ze szczególnym uwzględnieniem roli wód opadowych. Ideą jest, aby miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu, aby funkcjonowało jak „gąbka” – akumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

 • IMG_7589
 • IMG_7590
 • IMG_7592
 • IMG_7599

Projekt „Kłodzki NBS” jest współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez NFOŚiGW z budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy „Zmiany Klimatu”

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.