Kłodzko - www.klodzko.pl

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie składania wniosków o Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2021/2022.

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż do dnia 15 lipca br. rodzice dzieci z klas IV -VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o Stypendium „Leonardo” za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Świadczenie w formie stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

Z wnioskami o przyznanie Stypendium występują rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Stypendium przysługuje:

  • uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz
  • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej.

O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników przez kandydata. Wysokość jednorazowego stypendium za dany rok szkolny w każdej kategorii nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł (tysiąc zł). Wnioski stypendialne rozpatrywane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września danego roku.

Kryteria przyznawania Stypendium „LEONARDO” określa szczegółowo Regulamin przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski stypendialne oraz szczegółowe informacje można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM w Kłodzku (link poniżej):
https://um.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&id=10980&akcja=info&menu=399#tresc_main

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.