Kłodzko - www.klodzko.pl

ZARZĄDZENIE NR 203.0050.2022

BURMISTRZA Miasta Kłodzka
z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na obszarze Gminy Miejskiej Kłodzko”

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2022, poz. 135 t.j.), art. 19 i 20 ustawy z dnia Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2022, poz. 1513 t.j.) i art. 90 pkt 3, art. 91 pkt 1 i art. 91a, 91b ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 t.j.) oraz § 19 i § 3 ust. 1 pkt 1, lit. a w związku z § 1 ust. 1 pkt g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. z 2004 r. Nr 98 , poz. 987) co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatu jodowego w formie tabletek, na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w oparciu o „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Koordynację dotyczącą planowania oraz przebiegu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego powierzam Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
2. Bieżącą aktualizację danych dotyczących uprawnionej liczby ludności (w razie konieczności imienną listę wraz z miejscem zamieszkania, datą urodzenia uprawnionych i PESEL) Gminy Miejskiej Kłodzko powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
3. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z art. 151 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. 2022, poz. 1510 t.j.) zostaną niektórym pracownikom urzędu powierzone do wykonania inne zadania, tj. wydawanie preparatów jodowych w punktach dystrybucji preparatu jodowego i/lub celem zachowania porządku podczas dystrybucji.

§ 3
Wykaz miejskich punktów wydawania preparatu stabilnego jodku potasu:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku (ul. Jana Pawła II 4) – dla mieszkańców,
2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku (ul. Boh. Getta 22) – dla mieszkańców,
3. Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Zamiejska 24) – dla mieszkańców,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Wyspiańskiego 2D) – dla mieszkańców,
5. Kłodzki Ośrodek Kultury (Plac Jagiełły 1) – dla mieszkańców,
6. Urząd Miasta w Kłodzku, (Plac Bolesława Chrobrego 1) – dla instytucji, zakładów pracy, szpitala, domu dziecka itp. – odbiór preparatu stabilnego jodu w Rejonie VI jest wyłącznie dla osób, które nie mogą samodzielnie odebrać preparatów w Rejonach I-V, tj. dla pracowników, którzy nie mogą opuścić miejsca zatrudnienia z uwagi na charakter pracy (np. personel szpitala), placówka jest o charakterze zamkniętym, chorych w szpitalu czy będące pod opieką OPS, dzieci z domów dziecka oraz pracowników urzędu.

§ 4
1. Za zorganizowanie punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem oraz sprawowanie kontroli odpowiedzialni są Dyrektorzy instytucji, na bazie których zorganizowano punkty dystrybucji jodku potasu.
2. Wymienieni Dyrektorzy w § 3, pkt 1-5 przygotują co najmniej 2 stanowiska wydawania preparatów stabilnego jodku potasu.
3. Za zorganizowanie punktu wydawania preparatu ze stabilnym jodem w Urzędzie Miasta w Kłodzku (§ 3, pkt 6) odpowiedzialni są pracownicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej lub osoby upoważnione.
4. W celu właściwej organizacji wydawania preparatu w punktach należy wyznaczyć obsadę punktu
i pomieszczenia zapewniające bezkolizyjny przebieg zaopatrzenia ludności w tabletki.

§ 5
1. Informacja o natychmiastowym utworzeniu punktu dystrybucji preparatu stabilnego jodku potasu zostanie przekazana przez Głównego Specjalistę Koordynatora Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej bądź osobę upoważnioną.
2. Preparaty stabilnego jodu zostaną dostarczone do wyznaczonych punktów przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Miasta Kłodzka.
3. Wydawanie preparatów jodowych w punktach odbywać się będzie zgodnie § 3 niniejszego zarządzenia na wypadek zagrożenia radiacyjnego dla miasta Kłodzka według wykazu ulic przypisanych do wyznaczonych punktów (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Kłodzku.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w formacie .pdf
  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka w formacie .pdf

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.