Kłodzko - www.klodzko.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w Miasta w Urzędzie Miasta w Kłodzku (pok. 218, tel. 74 865 46 02).

W dniu 23 listopada br. Burmistrz Miasta Kłodzka, Pan Michał Piszko, podpisał zarządzenie zmieniające nazwę z gminnej komisji na miejską. Konieczność zmiany nazwy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wynikała z faktu, że istnieje już Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów w Kłodzku powołana przez Wójta Gminy Kłodzko, która działa przy Urzędzie Gminy w Kłodzku, a dwie identyczne nazwy były mylące przede wszystkim dla sądów, ale też dla interesantów.

Dokument powiązany:
Zarządzenie Nr 239.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  • prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku ...więcej informacji w BIP

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.