Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko tj. takim, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi powstającymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 8 sierpnia 2022 r. zobowiązała Burmistrza Miasta Kłodzka do prowadzenia systematycznych kontroli ( co najmniej raz na dwa lata ) posiadania przez właścicieli nieruchomości wskazanych umów oraz zgodności ich postanowień z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko oraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Mając na uwadze powyższe, informuję, że na terenie gminy Burmistrz Miasta Kłodzka prowadzi ciągłą kontrolę posiadania przez właścicieli nieruchomości wskazanych umów oraz zgodności ich postanowień z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko oraz z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Kontrola polega przede wszystkim na wezwaniu właściciela nieruchomości niezamieszkałej do tutejszego Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę.

Posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu odpadów komunalnych.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!