Kłodzko - www.klodzko.pl

Burmistrz Miasta Kłodzka  informuje, iż do dnia 15  lipca  2023 r. można składać wnioski o Stypendium „Leonardo” za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2022/2023.  Świadczenie w formie stypendium  jest  indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.
 
Z wnioskami o przyznanie Stypendium mogą występować rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Stypendium przysługuje:
  • uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz
  • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej. 
O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników przez kandydata. Wysokość jednorazowego stypendium za dany rok szkolny w każdej kategorii nie może przekroczyć kwoty 1.000,- zł.
 
Kryteria przyznawania Stypendium Leonardo wraz z informacją o konieczności dołączenia stosowanych dokumentów  poświadczających  zdobyte osiągnięcia kandydata dokumentów zawarte są  w Uchwale Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. 
 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.