Kłodzko - www.klodzko.pl

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie zniesienia urzędowych nazw miejscowości - części miasta Kłodzka: Dolnia, Goszyce, Książek, Leszczyny, Nowy Świat, Ustronie, Zarzecze

Działając na postawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.) oraz Uchwały Nr LX/542/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości - części miasta Kłodzka: Dolnia, Goszyce, Książek, Leszczyny, Nowy Świat, Ustronie, Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. poz. 3732), uwzględniając postanowienia art. 8 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż:

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 26 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.

W konsultacjach mieli prawo wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Kłodzko oddając głos poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. od 26 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. nikt z mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko nie złożył / nie przesłał wypełnionej ankiety konsultacyjnej, nie złożono żadnych opinii, ani też nie przedstawiono żadnych uwag.

Zgodnie z § 4 ust. 4, 5 i 6 wymienionej na wstępie Uchwały Nr LX/542/2023:
„Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.”

Wyniki konsultacji podane zostają do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.