Kłodzko - www.klodzko.pl

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Kłodzka.

Najważniejsze informacje w punktach:
Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku, przy czym, w przypadku udzielenia dotacji ze środków zewnętrznych, okres realizacji inwestycji może przekroczyć 12 miesięcy.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa powyżej;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych.

Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

Wnioski o spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Wnioski o dotację należy składać do dnia 30 września poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona, przy czym, w przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych na dotacje lub ich zwiększenia, Burmistrz Miasta Kłodzka może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, a informacja o nim zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

Załączniki:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.