Kłodzko - www.klodzko.pl

Skwer przy ul. Reymonta, o powierzchni 0,2 ha, zlokalizowany jest we wschodniej części miasta dz. nr 20/2 AM‐1, (od północy i zachodu sąsiaduje z terenem zurbanizowanym, a od wschodu i południa z terenem usługowym).Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

Jest to miejsce zaniedbane, pokryte, często uszkodzoną, trawiastą murawą, o złym stanie sanitarnym zieleni. W obrębie skweru wyróżnia się strefę Spacerowo‐ Wypoczynkową, Parkowo‐ Izolacyjną, Rekreacji Aktywnej. Strefa Spacerowo‐Wypoczynkowa tworzy układ ścieżek, natomiast strefę Parkowo‐Izolacyjną pokrywają łąki kwietne i nasadzenia ozdobne. Pośród roślinności średniej strefy Rekreacji Aktywnej, w południowej części skweru, umieszono linarium oraz niewielkie urządzenia sprawnościowe (drążki i bujaki). Teren przedsięwzięcia posiada spadek wysokości w kierunku północno‐zachodnim i liczne przedepty oraz jest odgrodzony z kierunku zachodniego i południowego poprzez ogrodzenie, a od wchodu i północy przez siatkę ulic. W strefie spacerowo wypoczynkowej znajdują się liczne obiekty architektury małej (kosze na śmieci oraz psie stacje), ciągi komunikacyjne z licznymi zmianami kierunków tworzą spójny układ nawierzchni i wyznaczają miejsce rabat. W strefie Parkowo‐Izolacyjnej występują gruntowo‐ gliniaste ścieżki i punkty ścieżki o charakterze przyrodniczym. Po stronie wschodniej umieszczono nasadzenia roślinności płożącej. Staranny dobór gatunków nadaje znaczną wartość estetyczną i przyrodniczą.

Wśród roślinności skweru można wyróżnić topole, natomiast jednostkowo jesiony, głogi, klony oraz nieliczne krzewy średnie i niskie. Dość jednolitą i niezróżnicowaną gatunkowo roślinność cechuje średni i zły stan sanitarny. Ponadto licznie występują uszkodzone murawy.

Według danych Dokumentacji projektowej brakuje pieszych ciągów komunikacyjnych i wydzielonych placów, a we wschodniej części znają się schody terenowe w złym stanie technicznym. Istniejąca obecnie mała architektura jest w złym stanie i obejmuje ławki o konstrukcji betonowo‐drewnianej, kosze na śmieci i pozostałości po infrastrukturze sportowej, a także pozostałości po murku oporowym i schodach terenowych. Na skwerze brak opraw parkowych. Teren ten nie jest prawnie chroniony.

W ramach robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej, rekultywacja muraw parkowych i zasadzenie zieleni projektowej
  • Nawierzchnia utwardzona
  • Elementy małej architektury
  • Akcesoria dla ptaków
  • Akcesoria dla owadów


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych weszły: wytyczenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek żwirowo‐gliniastych stabilizowanych, wykonanie ścieżek z płyt betonowych, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów, plac zabaw + nawierzchnie bezpieczne: dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami producenta, wykonanie nawierzchni bezpiecznej zgodnie ze strefami bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, odtworzenie i zabezpieczenie konstrukcji muru oporowego ceglanego, odtworzenie istniejących schodów terenowych wraz z oporęczowaniem, wykonanie schodów z kostki betonowej, dostawa i montaż akcesoriów dla ptaków i owadów w wybranych lokalizacjach na terenie parku.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!