Kłodzko - www.klodzko.pl

Teren skweru posiadający powierzchnię 0,22 ha, mieści się w północnej części miasta. Obszar przedsięwzięcia obecnie jest zaniedbany, obejmuje plac zabaw i sąsiaduje od strony wschodniej i południowej z zabudowaniami mieszkaniowymi, z drogą lokalną (strona południowa), od północy z terenami zieleni nieurządzonej oraz drogą krajową nr 8 i z zachodu z zielenią średnią, wysoką i terenem usługowym.

Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

Obszar przedsięwzięcia obecnie jest zaniedbany, obejmuje plac zabaw. Wyodrębniono tutaj dwie strefy: Spacerowo‐ Rekreacyjną oraz Łąk Kwietnych i Zieleni Wysokiej. Strefa Spacerowo‐ Rekreacyjna posiada układ ścieżek oraz plac zabaw. Planowane jest utworzenie gruntowo‐gliniastych ścieżek i zasadzenie zieleni średniej zwartej oraz zieleni wysokiej chroniącej przed hałasem i pyłami pochodzącymi z pobliskiej infrastruktury drogowej. Dopełnienie stanowi roślinność ozdobna i płożąca. Natomiast strefa Łąk Kwietnych i Zieleni Wysokiej obejmuje obszar naturalnych łąk. Teren jest jednolity wysokościowo, brakuje ciągów komunikacji pieszej, ścieżek, placyków. Roślinność skweru jest w średniej i złej kondycji, są to głównie łąki o naturalnym charakterze, drzewa owocowe, krzewy, samosiejki. Istniejącą obecnie architekturę małą tworzą ławki o konstrukcji betonowo‐drewnianej, kosze na śmieci i oraz ogrodzony plac zabaw. Posiada ona zły stan techniczny. Obszar objęty przedsięwzięciem nie jest chroniony prawnie i brakuje na nim opraw parkowych.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej, rekultywacja muraw parkowych i zasadzenie zieleni projektowej
  • Nawierzchnie utwardzone
  • Elementy architektury małej


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych weszły: wytyczenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek żwirowo‐gliniastych stabilizowanych, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.